Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bạn Hiếu đọc được 36 trang của một cuốn truyện. Hiếu nói rằng mình đã đọc được \(\frac{3}{5}\) số trang cuốn truyện. Tìm số trang của cuốn truyện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số trang của cuốn truyện = Số trang bạn Hiếu đọc được : \(\frac{3}{5}\)

Lời giải chi tiết

Số trang của cuốn truyện là:

\(36:\;\frac{3}{5}\; = 60\)(trang)

Đáp số: 60 trang


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu