Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bạn Hoà đã đọc hết một cuốn truyện dày 80 trang trong ba ngày. Biết ngày thứ nhất bạn Hoà đọc được \(\frac{3}{8}\) số trang cuốn truyện, ngày thứ hai đọc được \(\frac{2}{5}\) số trang cuốn truyện. Tính số trang bạn Hoà đã đọc được trong mỗi ngày.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ nhất = tổng số trang . \(\frac{3}{8}\)

- Tính số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ hai = tổng số trang . \(\frac{2}{5}\)

=> Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ nhất là: 80.\(\frac{3}{8}\) = 30 (trang)

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ hai là: 80.\(\frac{2}{5}\) = 32 (trang)

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ ba là: 80 - 32 - 30 = 18 trang


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu