Trả lời Hoạt động 2 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên tờ giấy A4 màu, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình trên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N:

a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời?

b) Điểm nào không nằm trong góc đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Điểm nằm trên giấy là điểm nằm trong góc vừa cắt rời.

b. Điểm không nằm trên giấy là điểm không nằm trong góc vừa cắt rời.

Lời giải chi tiết

a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời

b. Điểm N không  nằm trong góc vừa cắt rời


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc