Giải bài 8 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Hãy đánh gái xem các sự kiện sau là chắc chắn, có thể hay không thể xảy ra.

a) Quãng đường Dương đi không vượt quá 15km

b) Quãng đường Dương đi dài 11 km

c) Quãng đường Dương đi dài 14 km.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ hình vẽ, chỉ ra các cách đi và quãng đường tương ứng để đi từ A qua B rồi đến C, rồi kết luận sự kiện là:

+ chắc chắn xảy ra : nếu tất cả các khả năng đều nằm trong sự kiện này

+ có thể xảy ra: Có một hoặc 1 số trường hợp tương ứng với sự kiện đó

+ không thể: Tất cả các khả năng đều không có trong sự kiện đó.

Lời giải chi tiết

Dương đi từ A đến B có 2 đường dài 5 km và 6 km. Từ B đến C có 2 quãng đường dài 7 km và 9 km

Vậy quãng đường mà bạn Dương đi có thể là:

5 + 7 = 12 (km)

5 + 9 = 14 (km)

6 + 7 = 13 (km)

6 + 9 = 15 (km)

a) Dễ thấy tất cả các quãng đường đều nhỏ hơn hoặc bằng 15km nên sự kiện “Quãng đường Dương đi không vượt quá 15km là chắc chắn xảy ra.

b) Quãng đường Dương đi chỉ có thể là 12km đến 15 km, không có quãng đường nào dài 11km. Do đó sự kiện “Quãng đường Dương đi dài 11 km” là không thể xảy ra.

c) Nếu Dương đi quãng đường từ A đến B dài 5 km và từ B đến C là 9 km thì tổng “ Quãng đường Dương đi dài 14 km” do vậy sự kiện này có thể xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu