Giải bài 6 trang 29 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách “theo cột dọc” và dùng “sơ đồ cây”: a) 154; b) 187; c) 630.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách “theo cột dọc” và dùng “sơ đồ cây”:

a) 154;

b) 187;

c) 630.

Câu a

a) 154;

Phương pháp giải:

Cách 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc

Ta lần lượt chia số đó cho các ước là số nguyên tố của nó (nên theo thứ tự ước nhở nhất đến ước lớn nhất)

Cách 2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây

Lời giải chi tiết:

 a)

154

2

 77

7

11

11

1

 

 

 

 

Câu b

b) 187;

Phương pháp giải:

Cách 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc

Ta lần lượt chia số đó cho các ước là số nguyên tố của nó (nên theo thứ tự ước nhở nhất đến ước lớn nhất)

Cách 2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây

Lời giải chi tiết:

b)

187

11

17

17

1

 

Câu c

c) 630.

Phương pháp giải:

Cách 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc

Ta lần lượt chia số đó cho các ước là số nguyên tố của nó (nên theo thứ tự ước nhở nhất đến ước lớn nhất)

Cách 2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây

Lời giải chi tiết:

 c)

630

2

315

3

105

3

35

5

7

7

1

 


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu