Giải bài 10 trang 29 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7.k là số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét về ước của 3.k và 7.k để suy ra giá trị của k.

Lời giải chi tiết

a)

Nếu k = 0 thì 3k = 0, không là số nguyên tố

Nếu k >1, ta có 3.k chia hết cho 3 và k, do đó nó có ít nhất 3 ước là 1; 3; 3.k nên không là số nguyên tố.

Vậy k = 1.

b)

Nếu k = 0 thì 7k = 0, không là số nguyên tố

Nếu k >1, ta có 7.k chia hết cho 7 và k, do đó nó có ít nhất 3 ước là 1; 7; 7.k nên không là số nguyên tố.

Vậy k = 1.


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu