Giải bài 4 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình vẽ sau minh hoạ tính chất nào của phân số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Biểu diễn hai phân số ở mỗi hình.

Bước 2: Nêu tính chất được sử dụng để biến đổi phân số thứ nhất thành phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết

a) Ta có hai phân số là \(\frac{2}{5}\)và \(\frac{8}{{20}}\).

Vì \(\frac{2}{5} = \frac{{2.4}}{{5.4}} = \frac{8}{{20}}\) nên hình a) mình hoạ tính chất 1 (Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho).

b) Ta có hai phân số là \(\frac{{12}}{{15}}\)và \(\frac{4}{5}\).

Vì \(\frac{{12}}{{15}} = \frac{{12:3}}{{15:3}} = \frac{4}{5}\) nên hình b) mình hoạ tính chất 2 (Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu