Giải bài 2 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số sau thành các phân số có cùng mẫu số (chọn mẫu số chung là số dương nhỏ nhất nếu được)

a) \( - 5;\;\frac{{17}}{{ - 20}}\)và \(\frac{{ - 16}}{9}\);

b) \(\frac{{13}}{{ - 15}};\;\frac{{ - 18}}{{25}}\)và \( - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm mẫu số chung của hai phân số (là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số)

Bước 2: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với số nguyên thích hợp để được phân số mới có mẫu là mẫu số chung.

Lời giải chi tiết

a) Chọn mẫu số chung là 180

Ta thực hiện \( - 5 = \frac{{ - 5}}{1} = \frac{{( - 5).180}}{{1.180}} = \frac{{ - 900}}{{180}}\);\(\frac{{17}}{{ - 20}} = \frac{{17.( - 9)}}{{( - 20).( - 9)}} = \frac{{ - 153}}{{180}}\) và \(\frac{{ - 16}}{9} = \frac{{ - 16.20}}{{9.20}} = \frac{{ - 320}}{{180}}\);

b) Chọn mẫu số chung là 75

Ta thực hiện \(\frac{{13}}{{ - 15}} = \frac{{13.( - 5)}}{{( - 15).( - 5)}} = \frac{{ - 65}}{{75}}\); \(\frac{{ - 18}}{{25}} = \frac{{( - 18).3}}{{25.3}} = \frac{{ - 54}}{{75}}\) và \( - 3 = \frac{{ - 3}}{1} = \frac{{\left( { - 3} \right).75}}{{1.75}} = \frac{{ - 225}}{{75}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu