Giải bài 3 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Rút gọn các phân số sau:

a) \(\frac{{390}}{{ - 240}}\);

b) \(\frac{{ - 60}}{{84}};\)

c) \(\frac{{6262}}{{ - 6666}};\)

d) \(\frac{{ - 2020}}{{2024}};\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một ước chung khác 1 và -1.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{390}}{{ - 240}} = \frac{{390:10}}{{ - 240:10}} = \frac{{39}}{{ - 24}} = \frac{{39:3}}{{ - 24:3}} = \frac{{13}}{{ - 8}}\);

b) \(\frac{{ - 60}}{{84}} = \frac{{ - 60:4}}{{84:4}} = \frac{{ - 15}}{{21}} = \frac{{ - 15:3}}{{21:3}} = \frac{{ - 5}}{7}\)

c) \(\frac{{6262}}{{ - 6666}} = \frac{{6262:( - 101)}}{{ - 6666:( - 101)}} = \frac{{ - 62}}{{66}} = \frac{{ - 62:2}}{{66:2}} = \frac{{ - 31}}{{33}}\)

d) \(\frac{{ - 2020}}{{2024}} = \frac{{ - 2020:4}}{{2024:4}} = \frac{{ - 505}}{{506}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu