Giải bài 1 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) \(\frac{{11}}{{ - 12}}\)và \(\frac{{ - 17}}{{18}}\);

b) \(\frac{{ - 9}}{{15}}\)và \(\frac{{17}}{{ - 20}}\);

c) \(\frac{{ - 5}}{6}\);\(\frac{{ - 2}}{5}\)và \(\frac{7}{{ - 12}}\) ;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm mẫu số chung của hai phân số (là một bội chung của các mẫu số)

Bước 2: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với số nguyên thích hợp để được phân số mới có mẫu là mẫu số chung.

Lời giải chi tiết

a) Chọn mẫu số chung là 36

Ta thực hiện \(\frac{{11}}{{ - 12}} = \frac{{11.( - 3)}}{{ - 12.( - 3)}} = \frac{{ - 33}}{{36}}\) và \(\frac{{ - 17}}{{18}} = \frac{{ - 17.2}}{{18.2}} = \frac{{ - 34}}{{36}}\);

b) Chọn mẫu số chung là 60

Ta thực hiện \(\frac{{ - 9}}{{15}} = \frac{{ - 9.4}}{{15.4}} = \frac{{ - 36}}{{60}}\)và \(\frac{{17}}{{ - 20}} = \frac{{17.( - 3)}}{{( - 20).( - 3)}} = \frac{{ - 51}}{{60}}\);

c) Chọn mẫu số chung là 60

Ta thực hiện \(\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 5.10}}{{6.10}} = \frac{{ - 50}}{{60}}\);\(\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 2.12}}{{5.12}} = \frac{{ - 24}}{{60}}\)và \(\frac{7}{{ - 12}} = \frac{{7.( - 5)}}{{\left( { - 12} \right).( - 5)}} = \frac{{ - 35}}{{60}}\) ;


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu