Giải Bài 3.29 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265;

b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhóm các hạng tử mà khi cộng(hoặc trừ) được một kết quả "đẹp"

- Nếu có ngoặc thì có thể thực hiện phá ngoặc rồi nhóm

Lời giải chi tiết

a) 2 834 + 275 - 2 833 - 265 

= (2 834 - 2 833) + (275 - 265) 

= 1 + 10 

= 11

b) (11 + 12 + 13) - (1 + 2 + 3) 

= 11 + 12 + 13 - 1 - 2 - 3 

= (11 - 1) + (12 - 2) + (13 - 3) 

= 10 + 10 + 10 

= 20 + 10

= 30


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 69