Giải Bài 3.28 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức (-314) - (75 + x) nếu:

a) x = 25

b) x = - 313.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị của x vào biểu thức rồi tính

Lời giải chi tiết

a) Khi x = 25 thì

(-314) - (75 + x)

= (-314) - (75 + 25)

= (- 314) – 100

= (-314) + (-100) 

= - (314 + 100)

= - 414.

b) Khi x = -313 thì

(-314) - (75 + x)

= (-314) - (75 -313)

= -314 – 75 + 313 

= -75 + (313 – 314)

=-75 +(-1)

= - (75 +1)

= - 76.


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 69