Giải Bài 3 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) A= {a \( \in \) \(\mathbb{N}\)| 84 \( \vdots \)a; 180\( \vdots \) a và a > 6};

b) B = {b \( \in \)\(\mathbb{N}\)| b\( \vdots \)12; b\( \vdots \)15; b\( \vdots \)18 và 0 < b < 300}.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm các ước chung của 84 và 180 mà lớn hơn 6

b) Tìm các bội chung của 12; 15 và 18 mà lớn hơn 0 nhỏ hơn 300

Lời giải chi tiết

a) Theo đề bài: 84 chia hết cho a và 180 chia hết cho a nên ac ƯC(84, 180) và a > 6.

Ta có: 84 = 22.3.7

180 = 22. 32.5

ƯCLN(84, 180) = 22. 3 = 12

=> a \( \in \) ƯC(84, 180) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Mà a > 6.

=> a = 12.

*Vậy tập hợp A = {12}

b) Vì b chia hết cho 12, b chia hết cho 15, b chia hết cho 18 nên bẸ BC(12, 15, 18) và 0 < b <300

Ta có: 12 = 22. 3;  15 = 3.5;  18 = 2.32

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 32.5 = 180

=> b\( \in \) BC(12, 15, 18) = B(180) = {0; 180; 360;...}

Mà 0 < b < 300

=> b = 180

Vậy tập hợp B = {180}.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài