Giải Bài 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể).

a) A = 37.173 + 62.173 +173;

b) B = 72.99 + 28.99 - 900;

c) C = 23.3 - (110+15):42;

d) D = 62:4.3 + 2.52 - 2010.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: a(b+c)=ab+ac

 - Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức:

+ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

  • Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện phép tính

theo thứ tự từ trái sang phải.

  • Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, ta thực hiện phép

nâng lên luỹ thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc: Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

a) A = 37. 173 +62. 173 + 173

= 173. (37 +62 + 1)

= 173.200

= 17 300

b) B = 72.99 + 28.99 - 900

= 99. (72+28) - 900

= 9 900 - 900

= 9 000

c) C = 23.3-(110 + 15): 42

= 8.3 - (1 + 15): 42

= 8.3 - 16:42

= 8.3 - 1

= 8.3 - 1

= 23.

d) D = 62: 4.3 + 2.52 - 2100

= 36:4.3 + 2.25 - 1

= 27 + 50 - 1

= 76.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài