Giải Bài 1.33 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số tự nhiên x biết:

a) x + 257 = 981;

b) x – 546 = 35;

c) 721 – x = 615

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

+Số bị trừ = hiệu + số trừ

+ Số trừ = số bị trừ - hiệu

Lời giải chi tiết

a) x + 257 = 981                      

    x           = 981 – 257                           

    x           = 724                                     

Vậy x = 724.                               

b) x – 546 = 35                 

    x           = 35 + 546                           

    x           = 581                                        

Vậy x = 581.                               

c) 721 – x = 615

              x = 721 - 615

              x = 106

Vậy x = 106.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Hỏi bài