Giải Bài 1.30 trang 15 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

a) 1 597 + 65            b) 86 + 269

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

+Tách một( hay nhiều) số hạng ra thành tổng của 2(hay nhiều) số hạng. Sau đó, ghép những số hạng có tổng “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) lại với nhau để dễ tính

Lời giải chi tiết

a)1 597 + 65 = 1 597 + (3 + 62) = 1 597 + 3 + 62 = (1 597 + 3) + 62

= 1 600 + 62 = 1 662

b) *Cách 1: 86 + 269 = 86 + (14 + 255) = 86 + 14 + 255 = (86 + 14) + 255 = 100 + 255 = 355 

*Cách 2: 86 + 269 = (55+31) + 269 = 55+ 31 + 269 = 55 +( 31+269) = 55+ 300= 355

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.2 trên 27 phiếu