Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tỉ lệ khối lượng protein trong đậu đen là 24,2%. Tính khối lượng protein có trong 250g đậu đen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: \(b{\rm{ }}.{\rm{ }}a\%  = {\rm{ }}b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

khối lượng protein có trong 250g đậu đen là: 250 . 24,2% = 60,5 (g)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu