Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 Vở bài tập hoá 9


Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 53 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về tính chất hóa học của nhôm Tại đây

Lời giải chi tiết:

(1) \(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

(2) Al2O+ 6HCl → 2AlCl+ 3H2O

(3) AlCl+ 3NaOH → Al(OH) 3  + NaCl 

(4) \(2Al{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\)  

(5) \(2Al + 3S\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{S_3}\)

(6) Al2S+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2S

(7) Al2(SO4)+ 3Ba(OH)2 → 3BaSO+ 2Al(OH)3 

(8) \(2A{l_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 4Al + 3{O_2}\)

(9) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)+ 3H2

(10) Al2(SO4)+ 3BaCl2→ 3BaSO4 + 2AlCl3

(11) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(12) \(2Al{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

Câu 2

Hòa tan 4, 5 gam hợp kim nhôm – magie trong dung dịch H2SO4 loãng, dư có 5,04 lít khí hidro bay ra (đktc).

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính thành phần % các kim loại trong hợp kim.

Phương pháp giải:

+) Gọi số mol nhôm và magie lần lượt là x, y (mol)

+) Tính số mol H2

+) Viết phương trình phản ứng

+) Lập và giải hệ phương trình

+) Tính thành phần % các kim loại

Lời giải chi tiết:

a)  Các phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Số mol khí bay ra = 5,04: 22,4 = 0,225 mol

Phương trình hóa học:    

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Đặt số mol Al = x mol thì số gam Al = 27x gam

       số mol Mg = y mol thì số gam Mg = 24y gam

Ta có phương trình (1): 27x + 24y = 4,5 gam

Theo phương trình hóa học: số mol khí bay ra = 1,5x mol và mol

Ta có phương trình (2): 1,5x + y = 0,225 mol

Giải hệ phương trình cho x = 0,1 mol hay Al = 2,7 gam

Và y = 0,075 mol hay  mMg = 1,8 gam

% m Al = (2,7: 4,5).100%= 60%

% m Mg = (1,8: 4,5).100%= 40%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí