1. Tập hợp và phần tử của tập hợpBình chọn:
4 trên 7 phiếu