Trả lời vận dụng 3 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính diện tích S của một hình tròn có bán kính R = 10 cm theo Công thức S = \(\pi {R^2}\) với \(\pi \) = 3,142.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị tương ứng vào \(\pi\) và R trong công thức S = \(\pi {R^2}\)

Lời giải chi tiết

Diện tích hình tròn là: \(S = 3,{14.10^2} = 314\,c{m^2}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu