Trả lời hoạt động khám phá 4 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

So sánh kết quả của các phép tính:

a) 2,1 + 3,2 và 3,2 + 2,1;

c) (-1,2).(-0,5) và (-0,5).(-1,2);

e) 0,2.(1,5 + 8,5) và 0,2.1,5 + 0,2.8,5.

b) (2,1 + 3,2) + 4,5 và 21 + (3,2 + 4,5);

d) (2,4.0,2).(-0,5) và 2,4 .[0,2.(-0,5)];

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính và so sánh kết quả.

Lời giải chi tiết

a) 2,1 + 3,2 = 5,3 và 3,2 + 2,1 = 5,3

=> 2,1 + 3,2 = 3,2 + 2,1                        

b) (2,1 + 3,2) + 4,5  = 9,8 và 2,1 + ( 3,2 + 4,5) = 9,8

=> (2,1 + 3,2) + 4,5  = 2,1 + ( 3,2 + 4,5)

c) (-1,2).(-0,5) = 0,6 và (-0,5).(-1,2) = 0,6

=> (-1,2).(-0,5) = (-0,5).(-1,2)                

d) (2,4.0,2).(-0,5) = -0,24 và 2,4.[0,2.(-0,5)] = -0,24.

=> (2,4.0,2).(-0,5) = 2,4.[0,2.(-0,5)]

e) 0,2.(1,5 + 8,5) = 2 và 0,2.1,5 + 0,2.8,5 = 2

=> 0,2.(1,5 + 8,5) = 0,2.1,5 + 0,2.8,5.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu