Trả lời hoạt động khám phá 3 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5.

Hãy tính x,y và x:y.

b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quả của các

phép tính sau:

(-14,3).(-2,5) = ?       (-14,3):(-2,5) = ?     (-14,3). (2,5) = ?

(-14,3): (2,5) = ?        (14,3).(-2,5) = ?      (14,3):(-2,5) = ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tích và thương của hai số thập phân cùng dấu luôn là một số dương.

- Tích và thương của hai số thập phân khác dấu luôn là một số âm.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân cùng âm, ta nhân hoặc chia hai số đối của chúng.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân khác dấu, ta chỉ thực hiện phép nhân hoặc chia giữa số dương và số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

a) x.y = 14,3. 2,5 = 35,75

    x : y = 14,3 : 2,5 = 5,72

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}{\left( { - 14,3} \right).\left( { - 2,5} \right) = 35,75\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( { - 14,3} \right):\left( { - 2,5} \right) = 5,72\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;}\\{\left( { - 14,3} \right).\left( {2,5} \right) =  - 35,75}\\{\left( { - 14,3} \right):\left( {2,5} \right) =  - 5,72\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( {14,3} \right){\rm{ }}.\left( { - 2,5} \right) =  - 35,75\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( {14,3} \right){\rm{ }}.\left( { - 2,5} \right) =  - 5,72}\end{array}\)      


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu