Trả lời Hoạt động 4 trang 92 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Trả lời Hoạt động 4 trang 92 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Treo phiếu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HOẠT ĐỘNG 4

HĐ4

Treo phiếu học tập với kết quả của cá nhân, nhóm.

Giáo viên và học sinh đánh giá và tự đánh giá, nhận xét kết quả các hoạt động của cá nhân, nhóm và kết luận (quá trình tham gia và sản phẩm).

Lời giải chi tiết:

+ Ghi lại các kết quả của bản thân và nhóm vào phiếu học tập.

+ Treo phiếu học tập rồi đánh giá và tự đánh giá về quá trình tham gia hoạt động và sản phẩm cuối cùng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài