Trả lời Hoạt động 2 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết các số đối của các phân số thập phân trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thêm dấu “ – ” vào trước các phân số.

Lời giải chi tiết

Số đối của \(\dfrac{{17}}{{10}}\) là \( - \dfrac{{17}}{{10}}\)

Số đối của \(\dfrac{{34}}{{100}}\) là \( - \dfrac{{34}}{{100}}\)

Số đối của \(\dfrac{{25}}{{1000}}\) là \( - \dfrac{{25}}{{1000}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Số thập phân