Giải bài 7.1 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7.1

Câu a

Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

\(\dfrac{{21}}{{20}};\dfrac{{ - 35}}{{10}};\dfrac{{ - 125}}{{100}};\dfrac{{ - 89}}{{1000}}\)

Phương pháp giải:

Viết tử số trước.

Mẫu số có bao nhiêu số 0 thì dịch chuyển dấu phấy “,” sang trái từng đấy số.

Với các phân số âm thì phải có dấu “-” ở trước.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{21}}{{20}} = 2,1;\dfrac{{ - 35}}{{10}} =  - 3,5;\dfrac{{ - 125}}{{100}} =  - 1,25;\)\(\dfrac{{ - 89}}{{1000}} =  - 0,089\)

Câu b

Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

Phương pháp giải:

Các số thập phân âm là số có dấu “-”

Lời giải chi tiết:

Các số thập phân âm là \( - 3,5; - 1,25; - 0,089\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Số thập phân