Trả lời Câu hỏi trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng thước thẳng có vạch chia, em hãy kiểm tra xem các điểm I, J, K trong hình 8.39 có lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, EF hay không.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra từng điểm:

Điểm I được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu I nằm giữa A và B và IA=IB.

Lời giải chi tiết

I là trung điểm của AB vì I nằm trên AB và \(IA = IB\)

J không là trung điểm của CD vì JD = 2.JC

K không là trung điểm của EF vì KE = 2.KF


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu