Trả lời Hoạt động 2 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một sợi dây dài 120 cm. Gấp đôi sợi dây lại để hai đầu sợi dây trùng nhau. Đánh dấu điểm A là chỗ bị gấp (h.8.36). Khoảng cách từ điểm A đến mỗi đầu sợi dây là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia đôi độ dài đoạn dây.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách điểm A đến mỗi đầu sợi dây là : 120:2 = 60 m


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu