Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhận xét về hình dạng cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.1 và 20.2.

Lời giải chi tiết

Hình dạng và cấu tạo của các tế bào hình thành nên mỗi loại mô đều giống nhau.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu