Bài 35: Lực và biểu diễn lực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình bên và cho biết tại sao xe và người chuyển động được?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để đóng cánh cửa, bạn nhỏ trong hình 35.1 đã làm như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Độ lớn lực kéo khối gỗ ở hình 35.3 là 3 N; lực đẩy ở hình 35.4 là 200 N. Hãy biểu diễn các lực đó trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về vật này tác dụng đẩy hay kéo lên vật kia.

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi một vận động viên bắt đầu đẩy quả tạ, vận động viên đã tác dụng vào quả tạ một

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 100 N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ (tỉ xích 1 cm ứng với 50 N).

Xem lời giảiHỏi bài