Giải bài 8 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất khẩu được khoảng \(\frac{9}{2}\)triệu tấn gạo với tổng giá trị 251 triệu USD. So sánh thấy, khối lượng này bằng \(\frac{{983}}{{1000}}\) khối lượng cùng kì 8 tháng đầu năm 2019 và giá trị tính theo USD bằng \(\frac{{1104}}{{1000}}\) giá trị cùng kì 8 tháng đầu năm 2019. Tìm phân số biểu thị chênh lệch giữa khối lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 và số chênh lệch giữa hai giá trị tính theo USD tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính khối lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019.

Bước 2: Tính giá trị xuất khẩu gạo trong 8 tháng đầu năm 2019.

Lời giải chi tiết

Do \(\frac{{983}}{{1000}}\) khối lượng gạo xuất khẩu  trong 8 tháng đầu năm 2019 là \(\frac{9}{2}\)triệu tấn, nên quy về tìm một số biết \(\frac{{983}}{{1000}}\) của nó là \(\frac{9}{2}\).

Vậy khối lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

\(\frac{9}{2}:\frac{{983}}{{1000}} = \frac{{4500}}{{983}}\)( triệu tấn)

Do giá trị 251 triệu USD bằng \(\frac{{1104}}{{1000}}\) giá trị cùng kì 8 tháng đầu năm 2019, nên quy về tìm một số biết \(\frac{{1104}}{{1000}}\) của nó là 251.

Vậy giá trị xuất khẩu gạo trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

\(251:\frac{{1104}}{{1000}} = \frac{{31375}}{{138}}\)(triệu USD)

Chênh lệch về khối lượng gạo xuất khẩu giữa 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 là:

\(\frac{9}{2} - \frac{{4500}}{{983}} = \frac{{ - 153}}{{1966}}\)( triệu tấn)

Chênh lệch về giá trị xuất khẩu gạo giữa 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 là:

\(251 - \frac{{31375}}{{138}} = \frac{{3263}}{{138}}\)(triệu USD)


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu