Giải bài 7 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khối 6 của một trường học có ba lớp 6. Lớp 6A có số học sinh bằng \(\frac{6}{{11}}\) số học sinh hai lớp còn lại. Lớp 6C có số học sinh bằng \(\frac{1}{2}\)số học sinh hai lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B là 32. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Lập luận để suy ra phân số biểu thị giữa số học sinh lớp 6A và cả khối 6, số học sinh 6C so với cả khối 6.

Bước 2: Từ đó tìm được phân số biểu thị giữa số học sinh lớp 6B và cả khối 6.

Bước 3: Tính số học sinh khối 6 của trường.

Lời giải chi tiết

Lớp 6A có số học sinh bằng \(\frac{6}{{11}}\) số học sinh hai lớp còn lại, tức là nếu coi số học sinh hai lớp 6B và 6C là 11 phần bằng nhau thì số học sinh lớp 6A tương ứng 6 phần. Như vậy lớp 6A chiếm 6 phần.nếu cả khối 6 là 17 phần bằng nhau. Hay số học sinh lớp 6A bằng \(\frac{6}{{17}}\) số học sinh cả khối 6.

Tương tự ta cũng suy ra số học sinh lớp 6C bằng \(\frac{1}{3}\) số học sinh cả khối 6.

Như vậy số học sinh lớp 6B chiếm: \(1 - \frac{6}{{17}} - \frac{1}{3} = \frac{{16}}{{51}}\) số học sinh cả khối 6.

Mà số học sinh lớp 6B là 32. Vậy số học sinh cả khối 6 là:

\(32:\frac{{16}}{{51}} = 102\)(học sinh)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu