Giải bài 1 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \(2\frac{5}{7};\frac{{ - 5}}{8};\frac{7}{{ - 9}};\frac{{13}}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Phân loại các phân số dương và phân số âm.

Bước 2: Trong cùng một nhóm, đổi hết các số ra phân số có cùng một mẫu rồi so sánh tử số.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}0 < \frac{{13}}{5} = \frac{{91}}{{35}} < \frac{{95}}{{35}} = \frac{{19}}{7} = 2\frac{5}{7};\\0 > \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 45}}{{72}} > \frac{{ - 56}}{{72}} = \frac{{ - 7}}{9}\,;\\ \Rightarrow \frac{7}{{ - 9}} < \frac{{ - 5}}{8} < \frac{{13}}{5} < 2\frac{5}{7}\end{array}\)

Nên theo thứ tự tăng dần: \(\frac{7}{{ - 9}};\frac{{ - 5}}{8};\frac{{13}}{5};2\frac{5}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu