Giải bài 6 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ba cửa hàng bán lẻ hoa quả nhập tổng cộng 48 kg cam của một nhà vườn để bán lẻ cho người tiêu dùng. Cửa hàng thứ nhất nhập \(\frac{3}{8}\) khối lượng. Cửa hàng thứ hai nhập \(\frac{2}{5}\) khối lượng còn lại và 2 kg. Hỏi cửa hàng thứ ba nhập bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính khối lượng mà cửa hàng thứ nhất đã nhập và số hàng còn lại.

Bước 2: Tính khối lượng mà cửa hàng thứ hai đã nhập và số hàng còn lại chính là khối lượng mà cửa hàng thứ ba đã nhập.

Lời giải chi tiết

Khối lượng mà cửa hàng thứ nhất đã nhập là:

\(\frac{3}{8}.48 = 18\;(kg)\)

Khối lượng mà hai cửa hàng còn lại đã nhập là:

\(48 - 18 = 30\;(kg)\)

Khối lượng mà cửa hàng thứ hai đã nhập là:

\(\frac{2}{5}.30 + 2 = 14\;(kg)\)

Khối lượng mà cửa hàng thứ ba đã nhập là:

\(30 - 14 = 16\;(kg)\)

Vậy cửa hàng thứ ba đã nhập 16 ki-lô-gam cam.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu