Giải bài 5 trang 33 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một lớp học có số học sinh nam bằng \(\frac{2}{3}\) số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ sơ đồ minh hoạ số học sinh nam và số học sinh nữ.

Bước 2: Giải thích sơ đồ từ đó suy ra phân số biểu thị số học sinh nam trên số học sinh cả lớp..

Lời giải chi tiết

Ta có: số học sinh nam bằng \(\frac{2}{3}\) số học sinh nữ. Nếu chia số học sinh nữ thành 3 phần bằng nhau và chia số học sinh nam thành 2 phần bằng nhau thì ta được 5 phần đó có số lượng như nhau. Và số học sinh cả lớp sẽ tương ứng với cả 5 phần đó.

Ta có thể minh hoạ bằng sơ đồ như sau:

 

Như vậy, từ sơ đồ trên dễ thấy số học sinh nam bằng \(\frac{2}{5}\) số học sinh cả lớp.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu