Giải Bài 7.1 trang 24 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a)     Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân.

\(\frac{{35}}{{1000}};\frac{{ - 175}}{{10}};\frac{{ - 271}}{{100}};\frac{{19289}}{{100}}\)

b)    Tìm số đối của các số thập phân đã viết được ở câu a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Viết tử số trước. Mẫu số có bao nhiêu số 0 thì dịch chuyển dấu phẩy “,” sang trái từng đấy hàng.

b)    Số đối của số a là số -a

Lời giải chi tiết

a)     \(\begin{array}{l}\frac{{35}}{{1000}} = 0,035\\\frac{{ - 175}}{{10}} =  - 17,5\\\frac{{ - 271}}{{100}} =  - 2,71\\\frac{{19289}}{{100}} = 192,89\end{array}\)

b)    Số đối của 0,035 là – 0,035

Số đối của -17,5 là 17,5

Số đối của -2,71 là 2,71

Số đối của 192,89 là -192,89


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu