Giải Bài 6.18 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

\(\frac{{ - 1}}{8}; - \frac{5}{{24}};\frac{7}{{18}}; - \frac{5}{9};\frac{1}{2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu các phân số để đưa về các phân số có cùng mẫu số dương. Tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{ - 1}}{8} = \frac{{ - 9}}{{72}}; - \frac{5}{{24}} = \frac{{ - 15}}{{72}};\frac{7}{{18}} = \frac{{28}}{{72}}; - \frac{5}{9} = \frac{{ - 40}}{{72}};\frac{1}{2} = \frac{{36}}{{72}}\)

Vì (-40) < (-15) < (-9) < 28 < 36 nên \( - \frac{5}{9} <  - \frac{5}{{24}} < \frac{{ - 1}}{8} < \frac{7}{{18}} < \frac{1}{2}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\( - \frac{5}{9};\frac{{ - 5}}{{24}};\frac{{ - 1}}{8};\frac{7}{{18}};\frac{1}{2}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu