Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 9


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 . (4 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại diễn ra ở kì nào sau đây ?

A. Kì đầu                      B. Kì giữa                              

C. kì sau                      D.  Kì cuối.

2. Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng

A. Trội, lặn                  B. Lặn, trội

C. Dị hợp, đồng hợp   D.  Đồng hợp, dị hợp

3. Điều kiện nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật phân li?

A. Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng mang lai

B. Tính trạng trội phải là trội hoàn toàn

C. Các tính trạng phải di truyền độc lập với nhau

D. số lượng cá thể thu được ở con lai phải đủ lớn

4. Hiện tượng tính trạng trung gian xuat hiện là do:

A. Gen trội át hoàn toàn gen lặn

B. Gen trội át không hoàn toàn gen lặn

C. Gen trội và gen lặn cùng biểu hiện riêng rẽ

D.  Gen lặn lấn át gen trội  

Câu 2 . (6 điểm)

Nêu chức năng của NST. Cho vài ví dụ về tính đặc trưng của NST ở một số loài.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1 .

1

2

3

4

B

A

C

B

Câu 2. Chức năng:

- NST là cấu trúc mang gen. (những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST sẽ gây ra biến đổi ở các tính trạng di truyền).

- NST mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng đối với di truyền. Chính nhờ sự tự sao của ADN đã đưa đến sự tự nhân đôi của NST thông qua đó các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế và cơ thể

* Ví dụ về tính đặc trưng của NST ở một số loài:

Tế bào của mồi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượngvà hình dạng.

- Số lượng: ở người 2n = 46. ờ ngô 2n = 20, ở gà 2n = 78. Đậu hà lan 2n = 14...

- Hình dạng: ruồi giấm về sổ lượng có 2n = 8, về hình dạng: có các dạng như hình que, hình móc, hình chữ ‘’v”, hình hạt….

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí