Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bình chọn:
4.1 trên 207 phiếu
Môi trường và các nhân tố sinh thái

Lý thuyết Môi trường và các nhân tố sinh thái Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Giới hạn sinh thái

Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tổ sinh thái nhất định gọi là giới hạn sinh thái. Nằm ngoài giới hạn này sinh vật sẽ yếu dần và chết.

Xem chi tiết

Các nhân tố sinh thái của môi trường

Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Tùy theo tinh chất cùa các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm : nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống). Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh được phân biệt thành nhóm nhân tố sinh thái con người và nhóm nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

Xem chi tiết

Môi trường sống của sinh vật

Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao sồm tất cả những gì bao quanh chúng. Có bốn loại môi trường chủ yếu, đó là môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất - không khí (môi trường trên cạn) và môi trường sinh vật

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết trang 119 SGK Sinh học 9

Quan sát trong tự nhiên hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 119 SGK Sinh học 9

Hãy điền vào bảng 41.2 tên của các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 120 SGK Sinh học 9

Em hãy nhận xét sự thay đổi của nhân tố sau: - Trong 1 ngày (từ sáng tới tối) ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào? - Ở nước ta độ dài ngày vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau? - Sự thay đổi nhiệt độ trong 1 năm diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1, trang 121, SGK Sinh học lớp 9

Chuột sổng trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tô sinh thái sau: mức độ ngập nước...

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9 SGK Sinh học 9

Quan sát lớp học và điển thêm những nhân tố sinh thái tác động đến việc học tập và sức khỏe của học sinh trong bảng 41.3.

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9 SGK Sinh học 9

Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan...

Xem lời giải

Bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9 SGK Sinh học 9

Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00c đến 90°c...

Xem lời giải