Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Bình chọn:
4.2 trên 89 phiếu
Sự cần thiết ban hành luật

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chinh hành vi của cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động cúa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Luật Bảo vệ môi trường đuợc ban hành nhàm ngăn chộn, khác phục các hậu quả xấu do hoạt động cửa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

Xem chi tiết

Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 184 SGK sinh học 9

Bảng 61 đưa ra một số qui định của Luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống: Hậu quả có thể có nếu như không có Luật Bảo vệ môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 185 SGK sinh học 9

Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Hãy kể tên những hành động, những sự việc mà em biết đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Theo em cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó?

Xem lời giải

Bài 1, trang 185, SGK Sinh học lớp 9

Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường...

Xem lời giải

Bài 2 trang 185 SGK Sinh học 9

Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế.Thử đề xuất cách khắc phục.

Xem lời giải

Câu 3 trang 185 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 185 SGK Sinh học 9. Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường.

Xem lời giải