Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bình chọn:
4.4 trên 155 phiếu
Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn và giáo phối gần

Lý thuyết Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Hiện tượng thoái hóa

Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phối. Hiện tượng thoái hoá do giao phối gấn ở động vật

Xem chi tiết

Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống

Trong chọn giống, người ta dùng các phương pháp này để củng cổ và duy tri một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể.

Xem chi tiết

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

Tự thụ phấn bắt buộc ờ cây giao phấn và giao phối gán ở động vật gây ra hỉện tượng thoái hóa vì tạo ra các cập gen lặn đồng hợp gây hại.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 99 SGK Sinh học 9

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2, 3 trang 100 SGK Sinh học 9

Giao phối gần là gì? Gây ra những hậu quả nào ở động vật?

Xem lời giải

Hãy trả lời câu hỏi sau

Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết , tỉ lệ đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào? Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 101 SGK Sinh học 9

Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa giống nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Xem lời giải

Bài 1, trang 101, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 9. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 SGK Sinh học 9

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?

Xem lời giải