CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bình chọn:
3.7 trên 242 phiếu
Di truyền liên kết

Lý thuyết Di truyền liên kết Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Giảm phân

Lý thuyết Giảm phân Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Cơ chế xác định giới tính

Lý thuyết Cơ chế xác định giới tính Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Nhiễm sắc thể

Lý thuyết Nhiễm sắc thể Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Phát sinh giao tử và thụ tinh

Lý thuyết Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Nguyên phân

Lý thuyết Nguyên phân Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

Xem chi tiết

Thí nghiệm của Moocgan

Thí nghiệm của Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu di truyền.

Xem chi tiết

Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I

Khi bắt đầu phân bào các NST kép xoắn và co ngắn. Sau đó, diền ra sự tiếp hợp cập đôi cùa các NST kép tương đồng theo chiều dọc và chúng có thể bắt chéo với nhau.

Xem chi tiết

Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân II

Những diến biến cơ bản của NST trong giảm phân II

Xem chi tiết

Ý nghĩa của di truyền liên kết

Ý nghĩa của di truyền liên kết. Trong tế bào, số lượng gen lớn hơn số lượng NST rất nhiều, nên mỗi NST phải mang nhiểu gen.

Xem chi tiết

Nhiễm sắc thể giới tính

Nhiễm sắc thể giới tính. Giới tính ở nhiều loài phụ thuộc vào sự có mặt của cặp XX hoặc XY trong tế bào.

Xem chi tiết

Cấu trúc nhiễm sắc thể

Cấu trúc nhiễm sắc thể. Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ờ kì giữa hình 8.4 và 8.5)

Xem chi tiết

Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính

Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và được tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh.

Xem chi tiết

Sự phát sinh giao tử

Trong quá trình phát sinh giao từ cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào.

Xem chi tiết

Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

Xem chi tiết

Chức năng của nhiễm sắc thể

NST là cấu trúc mang gen có bán chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa (lén sự tụ nhăn đồi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và có tỉ lệ)

Xem chi tiết

Thụ tinh

Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao từ cái (hay giừa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử

Xem chi tiết

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Xem chi tiết

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác