Bài 9: Nguyên phân

Bình chọn:
4.3 trên 174 phiếu
Nguyên phân

Lý thuyết Nguyên phân Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

Xem chi tiết

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Xem chi tiết

Ý nghĩa của nguvên phân

Ý nghĩa của nguvên phân. Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 27 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 9

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 28 SGK Sinh học 9

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 30 SGK Sinh học 9. Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 30 SGK Sinh học 9

Sự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 30 SGK Sinh học 9. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ?

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 trang 30 SGK Sinh học 9. Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giám đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

Xem lời giải