Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bình chọn:
4.1 trên 204 phiếu
Mối quan hệ giữa gen và ARN

Lý thuyết ARN và mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

Xem chi tiết

Lý thuyết về ARN

ARN thuộc loại axit nuclêic

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 51 SGK Sinh học 9

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 51 SGK Sinh học 9

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 52 SGK Sinh học 9

Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen? Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN? Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen?

Xem lời giải

Bài 1, trang 53, SGK Sinh học lớp 9

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND.

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 53 SGK Sinh học 9. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen →ARN.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53, SGK Sinh học lớp 9

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SGK Sinh học 9

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

Xem lời giải

Bài 5, trang 53, SGK Sinh học lớp 9

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? a) ARN vận chuyển b) ARN thông tin c) ARN ribôxôm d) Cả 3 loại ARN trên.

Xem lời giải