Bài 8: Nhiễm sắc thể

Bình chọn:
4 trên 204 phiếu
Nhiễm sắc thể

Lý thuyết Nhiễm sắc thể Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

Xem chi tiết

Cấu trúc nhiễm sắc thể

Cấu trúc nhiễm sắc thể. Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ờ kì giữa hình 8.4 và 8.5)

Xem chi tiết

Chức năng của nhiễm sắc thể

NST là cấu trúc mang gen có bán chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa (lén sự tụ nhăn đồi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và có tỉ lệ)

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 24 SGK Snh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Sinh học 9

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 25 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 26 SGK Sinh học 9

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Xem lời giải

Bài 2 trang 26, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 26 SGK Sinh học 9. Cấu trúc điển hình cùa NST được biểu hiện rõ nhất ở kí nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Xem lời giải

Bài 3, trang 22, SGK Sinh học lớp 9

Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tỉnh trạng.

Xem lời giải