Đề thi học kì 1 Sinh 9

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 Sinh 9

Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là:

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Xem lời giải

Xem thêm