Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 - Sinh học 9

Bình chọn:
4 trên 33 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết


Gửi bài