Bài 48: Quần thể người

Bình chọn:
4.4 trên 204 phiếu
Quần thế người

Lý thuyết Quần thế người Sinh học 9

Xem chi tiết

Tăng dân số và phát triển xã hội

Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn sô người tử vong.

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác

Quần thế người có những đặc điểm sinh học như những quẩn thể sinh vật khác.

Xem chi tiết

Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người

- Người ta chia dân số thành nhiểu nhóm tuổi khác nhau: + Nhóm tuổi trước sinh sàn : từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 143 SGK Sinh học 9

Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vậ

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9

Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 145 SGK Sinh học 9

Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây ?

Xem lời giải

Bài 1, trang 145,SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 145 SGK Sinh học 9. Vì sao quần thể người lại có một sổ đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9

Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3, trang 145, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 145 SGK Sinh học 9. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

Xem lời giải