Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Bình chọn:
4 trên 295 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 116 SGK Sinh học 9

Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.1

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 116 SGK Sinh học 9

Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.2

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 116 SGK Sinh học 9

Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.3

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 117 SGK Sinh học 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 117 SGK Sinh học 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.5

Xem lời giải

Bài 1 trang 117, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 9. Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) —> mARN —> Prôtêin —> Tính trạng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 9

Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta ứng dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3, trang 117, SGK Sinh học lớp 9

Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu những điểm cơ bản của các phương pháp nghiên cứu đó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 SGK Sinh học 9

Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài 5,6, trang 117, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 trang 117 SGK Sinh học 9. Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Xem lời giải

Bài 6 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 trang 117 SGK Sinh học 9. Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại?

Xem lời giải

Bài 7, trang 117, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 7 trang 117 SGK Sinh học 9. Vì sao gây đột biên nhán tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?

Xem lời giải

Bài 8 trang 117 SGK Sinh học 9

Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

Xem lời giải

Bài 9 trang 117 SGK Sinh học 9

Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 117, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 10 trang 117 SGK Sinh học 9. Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt.

Xem lời giải