CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bình chọn:
4 trên 78 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 63 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 63 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 64, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 64, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 9. Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Xem chi tiết

Baì 2 trang 64 SGK Sinh học 9 Baì 2 trang 64 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 9. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.

Xem chi tiết

Bài 3, trang 64, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 64, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 9. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 65 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 65 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài