CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.1 trên 79 phiếu
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế

Lý thuyết Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến số lượng nhiễm sắc thế

Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thế Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem lời giải

Thường biến

Lý thuyết Thường biến Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến gen

Lý thuyết Đột biến gen Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đột biến gen là gì ?

Đột biến gen là gì ? Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Xem chi tiết

Xem thêm