CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bình chọn:
4 trên 80 phiếu
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế

Lý thuyết Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến số lượng nhiễm sắc thế

Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thế Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thường biến

Lý thuyết Thường biến Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến gen

Lý thuyết Đột biến gen Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đột biến gen là gì ?

Đột biến gen là gì ? Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Xem chi tiết

Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

Lý thuyết về nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

Xem chi tiết

Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

Trong thực tiễn, người ta thường gặp hiện tượng một kiểu gen cho nhiều kiểu hình khác nhau khi sống ở các điều kiện môi trường.

Xem chi tiết

Thể đa bội

Lý thuyết về Thể đa bội. Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

Xem chi tiết

Thể dị bội

Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.

Xem chi tiết

Vai trò của đột biến gen

Vai trò của đột biến gen

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết

Sự hình thành thể đa bội

Sự hình thành thể đa bội. Dưới tác động của các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ đột ngột...)

Xem chi tiết

Sự phát sinh thể dị bội

Cơ chế phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm: Do ở một bên bố hoặc mẹ có một cặp NST tương đồng không phân li, tạo ra hai loại giao tử đột biến:

Xem chi tiết

Xem thêm

Các chương, bài khác