Bài 25: Thường biến

Bình chọn:
4.4 trên 131 phiếu
Thường biến

Lý thuyết Thường biến Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

Trong thực tiễn, người ta thường gặp hiện tượng một kiểu gen cho nhiều kiểu hình khác nhau khi sống ở các điều kiện môi trường.

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết

Mức phản ứng

Cùng một kiểu gen quy định tính trạng số lượng nhưng có thể phản ứng thành nhiều kiểu hình.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 72 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 73 SGK Sinh học 9. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến.

Xem lời giải

Bài 2, trang 73, SGK Sinh học 9

Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.

Xem lời giải

Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 73 SGK Sinh học 9. Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đôi với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất,...

Xem lời giải